:: antropologi.info ::

nordisk nyhetsklipp

Søk antropologi.info
Utvidet søk
News
Nordisk nyhetsklipp
Ethnologie in den Nachrichten
- vor 18.Juni 2004
Social & Cultural Anthropology in the News
Magasin
AntroMag: kronikker, intervjuer, anmeldelser
Open Access and Open Source Anthropology: Initiativer for antropologisk vitendeling på nett
Corporate Anthropology - Antropologer utenfor akademia
Interaktiv
Gjestebok
Forum: diskuter og spør!
Kalender
Nyhetsbrev
Kontaktinformasjon
Linker
Gumsagumlao.dk: dansk antropologi-portal (oppstart: september 2004)
Anthrobase.com - Vitenskapelig artikkelsamling
04.08.05: Nyhetsklippet har flyttet til www.antropologi.info/blog/nyheter/. Her er de nyeste sakene fra den nye siden:
 

Tuesday, May 03, 2005, 08:00

Axess er et samfunnsvitenskaplig svensk tidsskrift. De fleste artiklene er publisert på nettet i full-tekst. Axess' nytt nummer handler om noe de kaller "etnisk økonomi". Blant annet kan vi lese denne teksten:

Etniskt företagande lyfter hela gruppen

Av Steven Gold, Professor i sociologi vid Michigan State University, USA

Både i USA och i Europa har invandrarägda företag bidragit till den ekonomiska tillväxten. De har lyft nedgångna områden och genom sina kontaktnät internationaliserat de lokala ekonomierna. Det välstånd företagen skapar sprider sig till hela den etniska gruppen och stärker medlemmarnas ställning i samhället. Trots detta har den etniska ekonomin ignorerats av traditionella nationalekonomer och näringslivsexperter. >> les mer

>> artikkeloversikt Axess 4/05

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 02, 2005, 13:18

antropologi.info

Som forskningstema har ikke kunst og kultur hatt noen sentral plass i norsk antropologi. Men ukjent for mange, har flere antropologer drevet oppdragsforskning for Norsk kulturråd og gitt "verdifulle perspektiver på norsk kunst -og kulturliv gjennom å trekke inn relevante innsikter og teorier fra antropologi" Det forteller sosialantropolog og forskningsleder i Kulturrådet Ellen Aslaksen i et intervju med antropologi.info. >> les mer


SE OGSÅ:
Anmeldelsen av boka “Ung og levende. Unge kunstnere - erfaringer og arbeidsvillkår” (antropologi.info, 25.4.05)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 02, 2005, 12:52

Kilden, Forskningsrådet

”Det er ikke interessant, de er jo så få!” var svaret Ragna M.L. Ervik fikk da hun henvendte seg til ConocoPhillips, for å fortelle hva hun ville skrive hovedoppgave i sosialantropologi om. Etter den responsen var hun sikker på at hun ville gjennomføre et feltarbeid om kvinner som jobber offshore, nettopp fordi de er så få. Ervik ville finne ut hva som skjer når kvinner kommer inn på en oljeplattform, og blir del av et mannsdominert og myteomspunnet miljø. >> les mer (Link oppdatert 26.6.05)

>> last ned hele hovedoppgaven (UiB, digitalt bibliotek)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 02, 2005, 08:02

En ny serie starter idag: Søkeord uten treff (eller med for få treff). I det siste ble det søkt mye etter informasjon om økologi og antropologi. På antropologi.info finner vi:

Den økologiske indianer: Besitter urfolk spesiell økologisk innsikt? og Når menneskene former naturen. Dessuten blir Gregory Bateson regnet som en viktig tenker på dette området: Hundre år siden antropologen Gregory Bateson ble født

Her flere linker:

Thomas Hylland Eriksen har i innføringsboka "Hva er sosialantropologi" skrevet en artikkel om antropologiens forhold til natur.

Det fins to sider om antropologiske teorier som gjelder som standard-referanse. Begge har oversiktsartikler om økologisk antropologi:

Ecological anthropology - Department of Anthropology, The University of Alabama

Cultural Ecology - Indiana University Anthropology Department

På Anthrobase finner vi dessuten flere studier om Ecology & environment

Og antropologistudentene ved University of Georgia har startet opp et tidsskrift: "Ecological and Environmental Anthropology" - med flere tekster om antropologiske perspektiver på økologi, systemøkologi og bærekraftig utvikling

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Monday, May 02, 2005, 08:00

LO-Nytt

På oppdrag fra El & It Forbundet er Anne Lau Revil i gang med forskningsprosjektet "global outsourcing av IT fra Norge". Det er første gang det gjennomføres en slik undersøkelse. Anne Lau Revil startet med intervjuer første mars i år og skal være ferdig med sin rapport innen første august. Anne Lau Revil eier og driver selskapet CultureIT. Hun er sosialantropolog og vurderer å ta for seg temaet offshoring i et doktorgradarbeid. >> les mer


SE OGSÅ:
antropologi.info's intervju med Anne Lau Revil: Oppdaget nisje: IT-antropolog startet eget firma (18.3.05)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, April 29, 2005, 09:25

Hvordan er livene til russiske kvinner som har bosatt seg i Nord-Norge?

Kilden, Forskningsrådet

Filosof Jana Sverdljuk, selv opprinnelig fra Ukraina, er for tiden gjesteforsker på Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK). Inspirert av multikulturalisme-debatten som nå føres i flere europeiske land, syntes hun det ville være spennende å forske på den voksende gruppen av russiske kvinner nord i Norge. Nylig var hun i Finnmark og Troms for å gjennomføre dybdeintervjuer med kvinner som har migrert fra Russland til Norge. I slutten av mai deltar Jana Sverdljuk med et paper på konferansen Crossroads, på Universitetet i Oslo.

Jana Sverdljuks forskningsprosjekt er en del av et større nordisk samarbeid om russiske kvinner i Barentsregionen. De russiske kvinnenes hverdagsliv, deres medborgerskap, deltagelse og spørsmål knyttet til sosial rettferdighet og anerkjennelse, vil være sentrale perspektiver i den planlagte boka som skal være prosjektets hovedpublikasjon. >> les mer


SE OGSÅ:
Avhengig av norsk ektemann
Forsket på kvinneliv i St. Petersburg

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, April 29, 2005, 08:48

Hva skal det bli av alle sammen?

Thomas Hylland Eriksen, Morgenbladet

Tidlig på 1970-tallet var det en ledig stilling på Institutt for sosialantropologi i Oslo, og man hadde en kandidat i en nyutklekket magister. Veteranene foreslo at hun kanskje kunne publisere prøveforelesningen sin, så hadde hun iallfall en publikasjon når hun sendte inn søknaden? Det var da, det. I dag lyses det ikke ut en stilling ved samme institutt uten at det kommer inn iallfall tyve søknader, stort sett fra mennesker med både doktorgrad og en respektabel publikasjonsliste. Det er ikke enkelt. Veksten i antall mennesker med doktorgrad har vært mye raskere enn befolkningsveksten de siste tiårene, og det er ikke forskerstillinger til alle. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, April 29, 2005, 08:35

Morgenbladet

For første gang anlegger en religionshistorie det samme kulturanalyserende blikket på statens religion som på andre religioner. Redaktøren av Norges religionshistorie, Arne Bugge Amundsen (professor i kulturhistorie), har villet bryte ned skrankene mellom kunnskapstradisjoner. Norges religionshistorie er en stor bok, som tar for seg hele den religiøse historien i Norge, og dermed inkluderer norrøn religion, samisk religion, nyreligiøsitet og innvandrede religioner. >> les mer


TIDLIGERE OMTALE:
Religionsmangfold og religionskonflikter hører ikke bare nåtiden til

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, April 29, 2005, 08:05

På Høyden, UiB

Frå måndag 2. mai er det slutt på å rote seg vekk i vrimmelen av fagleg informasjon på nettet. Bibliotekportalen gjev eit samla, faginndelt oversyn over kvalitetssikra ressursar som er relevante i studie- og forskingssamanheng. – Grensesnittet i portalen tilbyr ein søkefunksjon som søker på tvers av ressursar, men ein kan også gjere eit utval og søke i dei mest fagleg relevante ressursane, seier førstebibliotekar Hege Folkestad, som er lokal prosjektleiar for implementering av portalen. >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, April 29, 2005, 08:02

Ny metodebok: Kvalitative metodar inn i varmen

På Høyden, UiB

Sosiologiprofessor og påtroppande rektor Sigmund Grønmo har forfatta ein liten murstein av ei metodebok. Der viser han måtar å jobbe på der kvalitative og kvantitative metodar går over i kvarandre. ”Samfunnsvitenskapelige metoder” på Fagbokforlaget er ei av dei første norske bøkene som legg vekt på slike metodekombinasjonar. Sigmund Grønmo fortel at dei seinare åra har det vore ein tendens til at ein har sett verdien av å kombinere kvantitative og kvalitative metodar for å få meir allsidig innsikt. Kombinering av metodar går under namnet triangulering >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Friday, April 29, 2005, 08:00

Dagbladet, sosialantropologen og metodologisk nasjonalisme

Av en eller annen grunn har Dagbladet valgt å skrive om en tre år gammel undersøkelse om kriminalitet for å intervjue sosialantropologen Whyn Uyen Lam om kriminelle vietnamesere. Det interessante er at både journalisten og antropologen holder fast ved nasjonalitet som viktigste kriterium for adferd. Knut Kjeldstadli har i et seminar betegnet dette som "metodologisk nasjonalisme". Når en tar en rask kikk på undersøkelsen, får en vite at det er først og fremst menn (over 85%), spesielt unge og bosatt i de største byene, som er kriminelle. Ser heller ut til å være et mannsproblem?

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, April 28, 2005, 12:17

Mangfold i akademia: Hva er flerkulturell kompetanse?

MaiA (Mangfold i akademia) er et faglig forum på nettsidene til Høgskolen I Oslo om lik tilgang til høyere utdanning for alle, med etniske minoriteter i fokus. Den nyeste utgaven gir i flere artikler svar på spørsmålet Hva er flerkulturell kompetanse? >> gå til MaiA 1/2005

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Thursday, April 28, 2005, 10:46

Norges selvbilde

Bergens Tidende

Det er lov å søke jobb i FN. Men for det norske selvbildet kan det være nyttig at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson ikke ble leder for UNDP, FNs utviklingsprogram. Det kan vise seg at også en ikke-nordmann har noe å bidra med til utvikling i verden >> les mer

SE OGSÅ
Tema Norge på viten.com

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, April 27, 2005, 12:35

Hva er veien til en stilling innenfor akademia?

Universitas

For dem som vurderer en karriere i akademia ser man nok først og fremst til universitetene. Men i følge leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO), Vidar Grøtta, er det mange oversette muligheter. – Det finnes et stort antall institutter som driver forskeropplæring uavhengig av universitene og høgskolene. Eksempler på dette er Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Norsk institutt for by– og regionforskning (NIBR). Karriere i akademia handler i følge Grøtta mye om å forstå betydningen av nettverk som informasjonskanal. >> les mer


SE OGSÅ:
Spesial: Antropologer utenfor akademia og Corporate Anthropology

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, April 27, 2005, 11:41

Jill Walker, kjent bloggende literaturviter har lagt ut inspirerende notater om et foredrag hun skal holde. Det er mange linker i teksten og mye hun nevner er også temaer innenfor mediaantropologi eller cyberantropologi >> les Jill Walkers notater


SE OGSÅ:

Avgjørende å forstå de nye mediene

Introduction to "Media Worlds": Media an important field for anthropology

Linker Cyberantropologi

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, April 27, 2005, 11:10

Primitiv?

Avslørende ordbruk: Oppfatningen om at det finnes høyere og lavere utviklete samfunn (og at vi i Europa hører til den førstnevnte kategorien), er fortsatt ganske utbredt. Et nyere eksempel viser en artikkel av redaktøren i forskning.no, Erik Tunstad. Men at Tunstad ikke er den eneste som fortsatt bruker ordet "primitiv" når man snakker om urbefolkninger, husker vi fra mediedekningen om Tsunami-katastrofen.

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, April 27, 2005, 09:26

- Handler ikke om kulturforskjeller

Bergens Tidende

Bergenspolitikeren Shilan Shorsh har vakt harme blant kurdiske kvinner, etter å ha hevdet at de blir diskriminert av menn. Men den samme konfliktlinjen finnes også i andre deler av det norske samfunnet, mener Christine Jacobsen. Hun er doktorgradsstipendiat i sosialantropologi og forsker på multikulturalisme og feminisme.

- Det blir for enkelt å redusere kvinneundertrykking til et spørsmål om kultur. På ett område kan en kultur være veldig diskriminerende overfor kvinner, på et annet område kan den være verdsettende. I stedet må vi bli mer konkrete, og se hvordan situasjonen er på spesifikke områder som arbeidsliv, familie og religion. Det er mange fellestrekk når det gjelder kjønnsurettferdighet, enten den finnes blant majoritets- eller minoritetsnordmenn, sier Jacobsen.

- Likestilling som begrep er med på å konstruere den norske identiteten. Vi oppfatter oss som verdensmestre i likestilling, derfor blir dette et viktig tema for innvandrere i møte med «det norske». >> les mer

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, April 27, 2005, 08:02

De som tror at alle antropologer er blide og snille, bør ta en titt på den spanske innvandringsdebatten. I Berlingske Tidende leser vi om diverse tvilsomme praksiser i prosessen for å gi amnesty til innvandrere fra Marokko:

"En af forudsætningerne for at få papirer er, at man kan bevise ophold i landet inden 1. juli sidste år. Og det har vist sig svært for mange immigranter, der ellers har fast arbejde. Nu kan man, noget paradoksalt, godtgøre sit ophold med en udvisningsordre, mens et eksamensbevis fra spanskundervisning ikke kan bruges. Resultatet er vild forvirring.

IKKE OVERRASKENDE er processen blevet kritiseret både fra højre og venstre. Bl.a. har antropologen Mikel Azurmendi i avisen ABC benyttet lejligheden til at foreslå, at immigranter skal kunne skibes frem og tilbage over Gibraltarstrædet alt efter arbejdsmarkedets behov.

Azurmendi, der har skrevet flere bøger om immigrationen i sydspanske Almería, er desuden kendt for at mene, at muslimske børn i integrationens navn bør tvinges til at spise svinekød i skolernes madordning. Tanker, der ikke vækker den store genklang i vore dage, men som knytter an til strammerfløjen i Spaniens lange og ofte problematiske naboforhold til Islam." >> les mer


SE OGSÅ:
Det eksisterer en (heller blid og snill) tekst på engelsk av Azurmendi "Is multiculturalism helping or hindering integration in Spain?" (5 sider, pdf)

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Wednesday, April 27, 2005, 08:00

Kultur- og kirkedepartement (Pressemelding)

Regjeringen har vedtatt å anerkjenne kvensk som eget språk. - Utgangspunktet for anerkjennelsen er regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter og internasjonale konvensjoner på området, sier statsråd Svarstad Haugland. Kvenene er en etnisk gruppe med tilhørighet i Nord-Norge. Befolkningsgruppen har siden 1998 vært anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge. Kvensk språk brukes av 2000-8000 personer, avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn for beregningen. (kilde)


SE OGSÅ:
Kvenene - et upåaktet folk i Norge
Første kvenske roman

[ No comments / Skriv kommentar ]

 

Tuesday, April 26, 2005, 11:15

På Høyden, UiB

Frå 1. mai legg Universitetsbiblioteket ned si bytteverksemd for doktorgradsavhandlingar. Samstundes vil kandidatane bli oppmoda om å gjere avhandlinga si offentleg tilgjengeleg i UiB sitt elektroniske institusjonsarkiv, Bergen Open Research Archive (BORA), før disputas.

– UiB har som prinsipp at det vi produserer av vitskaplege publikasjonar skal vere allment tilgjengeleg, og eg vonar vi greier å skape ein kultur for at dette er viktig, seier prorektor Rune Nilsen, som har ivra sterkt for arbeidet med open tilgang til forskingsresultat. - Talet på siteringar aukar nokså kraftig når publikasjonane er tilgjengelege i institusjonsarkiv. BORA er kopla direkte mot søkemotorar som Google, og det gjer det til eit kraftig verktøy. >> les mer


SE OGSÅ:

BORA klar til bruk, vitskaplege artiklar frå UiB tilgjengelege for alle

Dissertation in Anthropology put online before it will be published as a book

Spesial om Open Access Anthropology

[ No comments / Skriv kommentar ]

« 1 4 5 6 7 8 9 »  XML

Admin login | Script by Alex

:: antropologi.info - antropologisk kunnskap på ett sted ::