(image)

28.11.05

  08:02:00, by admin   . Categories: Kultur tradisjon kunnskap, bøker, teorier

Ny bok: Bruket av kultur: Hur kultur används och görs socialt verksam

I boken Bruket av kultur viser elve etnologer og en antropolog hvordan et moderne kulturbegrep kan integreres i samfunnsanalyser, melder Södermanlands Nyheter. Boka er redigert av Magnus Öhlander. Anmeldelsen er fort kort for å kunne gi innblikk i hva boka egentlig handler om og det er vanskelig å forstå hvorfor anmelderen Ingemar Andersson skriver så negativt om boka:

Antologins perspektiv är trots detta för smalt för att den skall fungera som en lämplig introduktionsbok till kulturbegreppet. Det finns inte heller något avsnitt om ”politisk kultur” – trots att detta begrepp blivit mycket omskrivet på senare år.

>> les hele saken

SE OGSÅ:
Bokas innholdsfortegnelse

  08:00:00, by admin   . Categories: antropologi allment, formidling

Et kræsj-kurs i popularisering

Erik Tunstad , Redaktør i forskning.no, har skrevet en hyllest til Thomas Hylland Eriksen fordi han "snakker et språk selv min sønn ville forstått". En dag senere skrev Tunstad et kræsj-kurs i popularisering:

Det kanskje aller viktigste: Finn historien. Alle saker, alle forskningsprosjekter, alle litteraturstudier, - alt – har en historie, og kan fortelles! Bruk korte setninger, og unngå fremmedord. (...) Du må oppgi enkelte krav til detalj og perfeksjon, og heller trøste deg med at – i dette tilfellet – er bedre at veldig mange vet litt, enn av ingen forstår veldig mye.

Antropologer er ikke akkurat de flinkeste i å formidle kunnskap og skriver stort sett uleselige bøker. Det er et tema Hylland Eriksen tar opp i den nye boka Engaging Anthropology

>> les hele saken på forskning.no: Et kræsj-kurs i popularisering

OPPDATERING: >> Flere kloke råd: Kunsten å popularisere - kræsjkurs II

24.11.05

  08:02:00, by admin   . Categories: Norge, språk, globalisering transnajonalt

Motstandsdyktige vestlandsdialektar

Forbedret kommunikasjon og globalisering fører ikke nødvendigvis til ensretting. Det har antropologisk forskning vist gang på gang. Enda et eksempel leverer språkvitere. Professor i nordisk, Gunnstein Akselberg holder på med å studere dialekten til 120 ungdommer ved Voss gymnas. Han har funnet ut at verken Oslo- eller Bergensdialekten hadde stor påvirkning på vestlandsdialekten, skriver På Høyden:

"Det er vanleg at eldre og vaksne på Voss klagar på at dei unge får ein utvatna dialekt, men Vossaungdommen viser få teikn på at dei tek til seg bergensuttrykk i dialekten. Tvert i mot ser ein at dialektane på Vest- og Sørlandet held seg forbausande bra. Dette gjeld til dømes både i områda rundt Bergen, Stavanger og Kristiansand. Når det gjeld Vestlandet som region er eg av den oppfatning at den gode utviklinga framfor alt skuldast at folk her er mykje stoltare av dialekten sin enn dei var før. Dette er nok ikkje tilfeldig, og kan mellom anna knyttast til at vestlandsidentiteten har blitt styrka."

>> les hele saken

SE OGSÅ:

For 10–15 år siden trodde en at dialektene ville forsvinne i Norge. Nyere studier viser at vi tvert imot er i ferd med å utvikle nye regionale talemål. (forskning.no)

Stolte bygdefolk held på dialekten (forskning.no)

  08:00:00, by admin   . Categories: innvandring migrasjon, bøker, kjønn, vi og de andre, Sverige

Den vite mannens norm: Hur mordet på Fadime Sahindal debatterades i svensk offentlighet

Anita Goldman anmelder boka I varje trumslag Jordens puls av kulturantropologen Mikael Kurkiala. Den handler blant annet om den svenske debatten om Fadima-drapet. Goldmann skriver begeisteret om Kurkialas bok:

Den som skiljer sig från den vite mannens norm (som kvinna, icke-europé etcetera) har utsatts för förakt och förtryck och har då haft att välja mellan att hävda den egna särarten och att förneka själva existensen av skillnader. Det senare har kommit att uppfattas som ett radikalt och de som vågar uttrycka ett annat synsätt som reaktionära. Författaren gör med denna utgångspunkt en djupanalys av hur mordet på Fadime Sahindal debatterades i svensk offentlighet.

(...)

I boken blandas skarpt akademiskt analytiska texter med innerligt personliga och poetiska, en kombination vi är ovana vid i svensk sakprosa, men som jag ofta funnit - och inspirerats av - i amerikansk.

Antropologen tar også et krtitisk oppgjør med (post-)modernismen:

Det moderna projektet handlar om att ta kontroll över naturen och det har resulterat i en människosyn enligt vilken vi finner det närmast oacceptabelt att vi själva inte skulle ha kontroll. Detta tänkande menar Kurkiala, "är en logisk förlängning av den nu månghundraåriga ambitionen att förjaga eller härska över det som vi känner oss hotade av. Det måste vara "vilden", naturen, kroppen eller könet. I grunden är alltså detta tänkande besläktat med det koloniala."

>> les hele anmeldelsen i Aftonbladet

>> Informasjon om Mikael Kurkiala i Svensk bokhandel

22.11.05

  08:00:00, by admin   . Categories: forskning(spolitikk) akademia

Samfunnsforskning: Forskningsrådet har fordelt 19 mill. kroner til 19 prosjekter

183 søknader kom inn, 19 heldige søkere ble nå plukket ut, skriver Norges Forskningsråd. Blant de sosialantropologiske prosjektene finner vi:

  • Christianity, Gender and the dynamics of Community beyond the State. A study of urban Christian movements in Vanuatu (UiB )
  • Informal Child Migration in Europe (UiO)

>> last ned listen over alle prosjekter (Excel-fil)

Slik så fordelingen av midlene ut:

  • 107 søknader om forskerprosjekter - 13 innvilget
  • 39 søknader om personlig postdoktorstipend - 5 innvilget
  • 11 søknader om personlig doktorgradsstipend i utlandet - 1 innvilget
  • 15 søknader om støtte til forskerkonferanser - 11 innvilget

>> les Forskningsrådets pressemelding

21.11.05

Biologisk mangfold og nomadisk pastoralisme: 10-år universitetssamarbeid Tibet-Norge

I 2005 markeres 10-årsjubileet til Nettverk for universitetssamarbeid Tibet-Norge. I Tromsø åpnet forrige fredag jubileumsutstillingen, skriver Tromsøflaket.

Prosjektet som UiTø er delaktig i handler om biologisk mangfold og nomadisk pastoralisme i den vestlige Tibet. Man ser på den gjensidige påvirkningen mellom naturen og de nomadiske husholdningene, forteller Per Mathiesen som er professor i sosialantropologi ved UiTø:

– Prosjektet er et bestillingsverk fra Tibetan Indigenous Regions. De hadde 16 prosjekter som de forsøkte å få midler til i sin tid. Vi hadde ikke penger å gi vekk, men vi hadde akademisk kompetanse på enkelte områder. Eksempelvis hadde vi her ved universitetet god kjennskap til reindrift, noe som kunne anvendes på noen av de tibetanske problemstillingene.

>> les hele saken

Nettverket Norge-Tibet har også en egen hjemmeside og via et rask søk kunne to artikler oppspores der Per Mathiesen var medforfatter: Modern wildlife conservation initiatives and the pastoralist/hunter nomads of northwestern Tibet (pdf) og Nomadic pastoralism in the Aru basin of Tibet's Chang Tang (pdf).

SE OGSÅ:
Bilder fra Tibet (flickr)

  09:10:47, by admin   . Categories: Afrika, teknologi, doktoravhandlinger

Disputas: Innføring av elektrisitet i Zanzibar

Antropolog Tanja Winther disputerer for dr.polit.-graden over avhandlingen: Current Styles: Introducing electricity in a Zanzibari village denne uke. Avhandlingen reiser og besvarer spørsmålet om hvordan elektrisiteten har endret livet på landsbygda i Zanzibar. Tanja Winther har fulgt utviklingen siden strømmen ble introdusert i 1990 og frem til i dag. Winther søker å forklare hvorfor dette Norad-støttede utviklingsprosjektet ble møtt med ulike reaksjoner og strategier – fra entusiasme til avvisning - i forskjellige landsbyer. >> mer info om disputasen

SE OGSÅ:
Da strømmen kom til Zanzibar: Hvordan den nye teknologien påvirker hverdagen (Tanja Winters foredrag på NRK)

IMER med flere nye bøker om migrasjon og integrasjon i Europa

Utover høsten og våren vil det komme ut en rekke bøker fra forskningsmiljøet IMER (International Migration and Ethnic Relations) som omhandler migrasjon og integrasjon i Europa. Bøkene er skrevet ut fra et forsøk på å forstå bl.a. terrorbombene i London og opprøret i franske og danske forsteder kan hjelpe til å forstå terrorbombene i London og opprørene i franske og danske forsteder, melder På Høyden.

I boken "Youth, Otherness, and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life" som er redigert av Mette Andersson, Yngve Lithman og Ove Särnhede trekker forskerne paralleller mellom situasjonen for minoritetsungdommer i land som Storbritannia, Frankrike og Norge. Ungdommen føler en frustrasjon ved å bli satt i båsen "den andre".

Hakan Sicakkan har sammen med Yngve Lithman redigert bøkene "Changing the Basis of Citizenship in the Modern State" og "What Happens When the Society is Diverse" som kommer ut neste år. Sicakkan mener at nøkkelen til en god integrering ligger i å ta bort normaliteten som vilkår for at et samfunn skal fungere.

- Vi må utvikle et mangfoldighetsperspektiv, gjøre mulig en analyse av sosial eksistens basert på "annenhet" snarere enn forskjellighet mellom mennesker eller grupper. Vi må gå bort fra normen og se på diversiteten i våre analyser av samfunnet, hvor alle sosiale eksistenser blir likestilt i et annenhetsperspektiv.

>> les hele saken

SE OGSÅ:

Studer majoriteten for å forstå minoriteten! (Oppsummering av seminaret: “Ethnic minorities in Europe: A comparative study of multiethnic relations in Europe”, forskninhgsprogramm Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

1 ... 107 108 109 ...110 ... 112 ...114 ...115 116 117 ... 213

Siste nyheter

Siste nytt internasjonalt

Siste kommentarer

Kategorier

Retain only results that match:

Siste linker til denne bloggen

Twingly Blog Search link:http://www.antropologi.info/blog/nyheter/ 3

Bloggurat
Blogglisten

  XML Feeds

Licence

Creative Commons License
antropologi.info by Lorenz Khazaleh is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Open-source blog